فاطمه جان تبریک به خاطر تولد دختری که در اوج عطش و گرسنگی
و داغ مصیبت و رنج اسارت, فقط حجاب و دوری ازدر معرض نامحرم
بودن را تنها خواسته ی خویش از دشمن می داند

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 گرداوری :  گروه فرهنگی سایت شبهای تنهایی