تنهایی را بلندترین شاخه ی درخت خوب میفهمد …

.

انگار هرچه بزرگتر میشویم تنها تر میشویم!!!

براستی
خدا” از بزرگی تنهاست؟! یا از تنهایی بزرگ؟!!!
.

.

 گرداوری :  گروه رسانه ای سایت شبهای تنهایی