خدایا خسته ام!

از غریبــه بــودن بیــن ِ این آدمـ ها

از بـے کسـے

از ایـــن کـه از جنـس ِ آدمـ های اطرافــم نیستــم

از اینکه همه تا میفهمــن از خودشــون نیستــم

رفتارشــون باهامـ عوض میشـه

خدایــا!

تو بـا مــن باش..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 گرداوری :  گروه رسانه ای سایت شبهای تنهایی