رمز موفقیت سازمانها در آینده نگری و خلاقیت و کیفیت کاری آنها است و بی تردید کیفیت در ارائه محصولات تولیدی تداوم درخواست عمومی را در بر خواهد داشت.

.

.

كيفيت يعني ويژگي،اما در درجات متفاوت.

.

.

.

.

كیفیت خوب،نوعی ارزانی است.

.

.

.

.

كیفیت ،یك پدیده ی بی نقص وكمال مطلق است.

.

.

.
تنها كیفیت برترباعث افزایش بهره وری ست.

.

.

.
كیفیت،از مشتری به مشتری‌ست.

.

.

.
كیفیت زمانی حاصل می شودكه مشتریان شما باز گردند،ولی محصولات نه.

.

.

.
كیفیت هدیه نیست ولی مجانی‌ست.

.

.

.
كیفیت گران نیست ولی گران بهاست.

.

.

.
كیفیت یعنی مناسب بودن.

.

.

.
كیفیت ،كار نخست ماست.

.

.

.
تمامی بهبود و كیفیت،پروژه به پروژه حاصل می شود ونه به طریق دیگری.

.

.

.
برای اینكه درصدر رقابت قرار گیریم باید در جستجوی شیوه های بهتر باشیم؛كاری‌كه امروز انجام می‌دهیم ،فردا باید بهتر انجام دهیم.

.

.

.
رمز موفقیت سازمان ها در قرن 21،اینده نگری،خلاقیت وكیفیت بهتر است.

.

.

گردآوری: گروه رسانه ای شبهای تنهایی