اربعین است.

كاروان به مقصد رسیده است. 
تیر عشق كارگر افتاده و قلب سیاهى چاك خورده است. 
آفتاب از پس ابر شایعه و دروغ و فریب سر برآورده 
و پشت پلك‏هاى بسته را مى‏كوبد 
و دروازه دیدگان را به گشودن مى‏خواند.

تسلیت.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

  گروه فرهنگی وب سایت بزرگ شبهای تنهایی

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــ