چون خون گلوی اصغرت را دیدی   با دست خودت روبه خدا پاشیدی

یعنی به خدای خالق خوبی ها     ارزنده ترین هدیَه را بخشیدی

.

 گرداوری  : گروه فرهنگی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ