همیشه سكوتم به معناى پیروزىتونیست،گاهی سكوت میكنم تابفهمی چه بی صدا باختى

.

.

دلتنگ روزهایی هستم
که معنای خداحافظ ، تا فردا بود . . .

.

.

.

.

حرف هست…به اندازه ى یک دنیا هم هست…سكوتم از بى كسى است!!!

.

.

.

.

خوش خط و خال من
ببخش که هنوز
پونه مانده ام . . .

.

.

.

.

همبازى هایمان را تا وقتى دوست داریم ، كه خوب مى بازند!

.

.

.

.

پزشکان سال هاست که اشتباه می کنند
نزدیک ترین عضو انسان به قلبش ، کمر اوست
هربار که قلب کمی می رنجد کمر از ده جا می شکند . . .

.

.

.

.

مترسک گفت:
اى گندم تو شاهد باش مرا براى ترساندن آفریدند اما من عاشق پرنده اى بودم كه از گرسنگى مرد…!!!

.

.

.

.

چه بگویم كه ضربه ى آخر را
“خدایم” زد!!!
آن زمان كه براى رفتنت استخاره كردى و “خوب “آمد …

.

.

.

.

ببین چقدر در هم حل شده ایم
تو قهوه میخوری
من خوابم نمی برد . . .

.

.

.

.

به سلامتى رفیقى كه تو رفاقت كم نزاشت ولى کم برداشت تا رفیقش كم نیاره

.

.

.

.

میگویند : زندگیت را پایِ یک “نفر” نگذار
کاش میدانستند که یک نفر نیستی !
تو یک “دنیایی”

.

.

.

.

دریا همیشه از من دلگیر است ! چون بزرگى دل عزیزانم را به رخ او میكشم…

 

.

.

.

.

آهسته گفت:
خدانگهدارت و در را بست و رفت …
آدمها چه راحت مسئولیت خودشان را به گردن “خدا” مى اندازند…!

.

.

.

.

“هست”را اگر قدر ندانى میشود”بود” وچه تلخ است “هستى” كه “بود” شود و ” دارمى” كه “داشتم

.

.

.

.

گاهی همه تکیه گاهایم فرومی ریزدانگاه دیگرچیزی برایم باقی نمی ماندجزاینکه بنشینموازدرختانی که دربرابربادسرخم میکنندانعطاف رایادبگیرم

.

.

  گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــ