حسین جان، میلادت رؤیای عاشقانه فرشتگان بود؛

فرشتگانی که به یمن آمدنت، بال های خویش را در زمین گسترانیدند
تا با رایحه دل انگیز وجودت، عطر و بویی تازه یابند.

تصاویر روز پاسدار

آن گاه که گل های سپید و ارغوانی به پاس آمدنت
رنگ و بویی شادمانه به خود گرفتند

و آن زمان که قنداقه سپیدت در آغوش رسول اللّه جای گرفت
مدینه زیباترین لحظه ها را سپری می کرد
و شادمانه ترین روز را می گذراند.

میلاد امام حسین ( ع )

.

ای چراغ هدایت و ای کشتی نجات!
خوش آمدی….

.

.

 منبع : گروه فرهنگی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

سپـــــــاس از حضور گرمتانــــــ