حمید فرخ نژاد عکس زیر را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.

بازیگران

.

 گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ