اگر دل تان را غسل تطهیر دهید، دل تکانی کنید و پاک شوید
بی شک بهار دلتان همیشه زنده می ماند و
زمستان لنگان پای می شود و از آمدن واهمه می کند.

این بار به پا خیزید برای دل تکانی!!

deltekani

.

بهار پشت در خانه تان است؛
فقط کافی است پنجره ها را بازکنید و باد و هوای
بهاری را به خانه تان دعوت کنید.

جلوی پنجره بایستید و کمی نفس عمیق بکشید.
با هر نفس، درونتان را تخلیه کنید.

طراوت و تازگی را با هر دم به شش هایتان بفرستی
د و با هر بازدم بوی رخوت و سستی زمستان وجودتان را خارج کنید.

.

deltekani-2

 

.

بيائيد بهاري شويم

بهاري بيانديشيم

بهاري فکرکنيم

بهاري بخوانيم وبنويسيم

بهاري ذهن و انديشه و باور خود را آرايش و ويرايش کنيم…

.

.

 گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ