داریوش فرضیایى عموپورنگ در بیمارستان بسترى و تحت عمل جراحى کیسه صفرا قرار گرفت.

 

 

اخبار هنری

 گرداوری: گروه رسانه وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

.

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ