مجموعه ای عکس های تلاش نجاتگران ارتش در ارتفاع چهار هزار متری منتشر شد.

 

اخبار حوادث

 

 

اخبار حوادث

 

 

اخبار حوادث

 

 

اخبار حوادث

 

 

اخبار حوادث

 

 

اخبار حوادث

 

 

اخبار حوادث

 

 

اخبار حوادث

 گروه خبری وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

سپـــــــاس از حضور گرمتانــــــــ