عکس زیر آخرین پیام یکی از مسافران (رحمت صالحی‌پرور) قبل از پرواز سقوط کرده تهران یاسوج را نشان می‌دهد.

 

اخریم حرف مسافر آسمان

 

 

آخرین پیام یکی از مسافران (رحمت صالحی‌پرور) قبل از پرواز سقوط کرده تهران یاسوج را نشان می‌دهد.

 گروه خبری وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

سپـــــــاس از حضور گرمتانــــــــ