4 اثر بی نظیر استغفار زیاد در زندگی ، به روایت آیت الله مجتهدی تهرانی(ره) در متن زیر آمده است.

با ما همراه باشید .

 

آیت الله مجتهدی تهرانی(ره) گفتند:

کسی که زیاد استغفار کند 4خاصیت دارد:

 1) رهایی از غم و غصه

2) احساس امنیت

 3) نجات از تنگناهای زندگی

 4) زیاد شدن روزی

 

.

 گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ