با ما در وب سایت بزرگ شبهای تنهایی همراه باشید .

 

تصویر اتفاقی از یک خودکشی، پل یانگ تسه را مشاهده می کنید.

 

خودکشی

 

 گروه خبری وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانــــــــ