فرا رسیدن روز دانشجو، روز تأکید بر مطالبات عدالت جویانه دانشجویان با ایمان و حق طلب،
بر شما دانشجویان فهیم ایران اسلامی فرخنده باد

روز-دانشجو

.

.روز-دانشجو

.

.روز-دانشجو

.

روز-دانشجو

.

.روز-دانشجو

.

.روز-دانشجو

.

.
روز-دانشجو

.

روز-دانشجو

.

.

 

.روز-دانشجو

.

.روز-دانشجو

.

.روز-دانشجو

.

.

 گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ