میلاد جامع علم و عمل و عبادت ، پرچم دار شاهراه ولایت علوى، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام و میلاد پیامبر رحمت، تاج آفرینش بر شما خجسته باد.

میلاد پیامبر و امام جعفر صادق

.3

.

میلاد پیامبر و امام جعفر صادق

.

.میلاد پیامبر و امام جعفر صادق

.

.میلاد پیامبر و امام جعفر صادق

.

.میلاد پیامبر و امام جعفر صادق

.

.میلاد پیامبر و امام جعفر صادق

.

.

میلاد پیامبر و امام جعفر صادق

.

.میلاد پیامبر و امام جعفر صادق

.

.

.

 گروه فرهنگی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ