حالم بد است مثل زماني كه نيستي
درداكه تو هميشه هماني كه نيستي

nistii
.
وقتي كه مانده اي نگراني كه مانده اي
وقتي كه نيستي نگراني كه نيستي
.
عاشق كه مي شوي نگران خودت نباش
عشق آن چه هستي است نه آني كه نيستي
.

.

تا چند من غزل بنويسم كه هستي و
تو با دلي گرفته بخواني كه نيستي
.

وقتی نیستی

.
من بي تو در غريب ترين شهر عالمم
بي من تو در كجاي جهاني كه نيستي؟

💞💞

.

 گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ