چهل روزه که بوی گل نیومد
صدای چهچه بلبل نیومد
چهل روزه چهل منزل اسیرم
غم چل ساله گویی کرده پیرم
اربعین حسینی تسلیت باد

اربعین حسینی

.

.اربعین حسینی

.

.اربعین حسینی

.

.

اربعین حسینی

.

.

اربعین حسینی

.

.

اربعین حسینی

.

.اربعین حسینی

.

اربعین حسینی

.

اربعین حسینی .

.

اربعین حسینی

.

اربعین حسینی

.

.

 گرداوری اختصاصی : گروه فرهنگی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ