باشد حسین(ع)

کرببلایت مال خوبها !!!!

مال خوبها !!!!

فقط بگو من عقده ی دل با که وا کنم….؟؟؟؟!!!!

جملات تصویری کربلا نرفته ها

.

.

جملات تصویری کربلا نرفته ها

.

.جملات تصویری کربلا نرفته ها

.

.جملات تصویری کربلا نرفته ها

.

.جملات تصویری کربلا نرفته ها

 

.

.

جملات تصویری کربلا نرفته ها

.

.جملات تصویری کربلا نرفته ها

.

.جملات تصویری کربلا نرفته ها

.

.جملات تصویری کربلا نرفته ها .

.

جملات تصویری کربلا نرفته ها

.

.

 گرداوری اختصاصی : گروه فرهنگی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ