کلیپ واکنش تُند دخترهای ایرانی به اهانت بچه معروف اینستاگرام با هزینه های میلیونی اش برای یک خانم

خودِمان خرج پسرها را می دهیم.خیلی از خانم ها فقط بخاطر هزینه ها ارتباط می گیرند.خط ویژه بررسی می کند.

.
.
.
  گرداوری : گروه خبری وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے
.

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ