الحق که به ما درس وفا داد حسین (ع)
هر چیز که داشت بی‌ریا داد حسین (ع)

یعنی که تأملی کنید ای یاران !
آن هستی خود زکف چرا داد حسین (ع)؟

عکس عاشورایی

.

.

عکس عاشورایی

.

عکس عاشورایی

.

.

عکس عاشورایی

.

.عکس عاشورایی

.

عکس عاشورایی

.

.عکس عاشورایی

.

.عکس عاشورایی

.

.عکس عاشورایی

.عکس عاشورایی

.

.

.

 گرداوری : گروه فرهنگی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ