آن روز که آهنگ سفر داشت حسین (ع)
از راز شهادتش خبر داشت حسین (ع)

از بهر سرودن یکی قطعه سرخ
هفتاد و دو واژه در نظر داشت حسین (ع)

عکس و تصاویر روز عاشورا شهادت امام حسین

.

.عکس و تصاویر روز عاشورا شهادت امام حسین

.

.عکس و تصاویر روز عاشورا شهادت امام حسین

.

.عکس و تصاویر روز عاشورا شهادت امام حسین

.

.عکس و تصاویر روز عاشورا شهادت امام حسین

.

.عکس و تصاویر روز عاشورا شهادت امام حسین .

.عکس و تصاویر روز عاشورا شهادت امام حسین

.

.عکس و تصاویر روز عاشورا شهادت امام حسین

.

.عکس و تصاویر روز عاشورا شهادت امام حسین

.

.

.

جدا کننده عاشورایی 7

.جدا کننده عاشورایی 8

.جدا کننده عاشورایی 9

.

.جدا کننده عاشورایی 10

.

.جدا کننده عاشورایی 6

.

.جدا کننده عاشورایی 5

.

.جدا کننده عاشورایی 4

.

.جدا کننده عاشورایی 3.

.

.

 گرداوری : گروه فرهنگی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ