عاشورا یعنی قطرات اشكی كه حسین برای فردای اهل بیت خویش ریخت
عاشورا یعنی جمع كردن خارهای بیابان در شب تاریك

عکس و تصاویر روز عاشورا شهادت امام حسین

.

یعنی سیراب كردن كودك شیرخواره با سرانگشتان پیكانی تیز
عاشورا یعنی ضجه های كودكانی غریب درصحرایی سوزان

.

ashoura 96

.

یعنی فرو رفتن خارهای بیابان در پاهای كودكانه ای كه
به دنبال عشق ندای لبیك سرداده بودند

یعنی اوج مردانگی و ایستادگی ، یعنی تجسم تمام غیرت هایكه
در چشمهای نجیب عباس سو سو میزد

.

لبیک یا حسین

.

عاشورا یعنی دلدادگی به سرچشمه پاكیها
یعنی طعم شیرین عطش در كنار یار، پیامد عشق ورزی به نور

عاشورا یعنی صدای گریه هایی كه از سر تشنگی در گلو خفه می شد
یعنی پر كردن مشك آب در عین عطش

یعنی پرپر شدن و دم بر نیاوردن
یعنی به آسمان پرتاب كردن خون گلوی شش ماهه ای
كه از تشنگی به چشمان پدر خیره شده بود

.

ashoora 96

یعنی دفن كردن تمام احساس خویش در پشت خیمه ها
عاشورا یعنی وادع آخرین خواهری خسته با برادری از جنس نور

یعنی عین صداقتی كه در آسمانها نظیرنداشت
یعنی سكوتی كه در تمام فریادها به گوش رسید

و نوازشی كه بر چشمان پیر وفرتوت خاكستر نشسته
مردمان آواز شكست پیروز را زمزمه می كرد

عاشورا یعنی فرود همه غیرت های آسمان در زمین
و پرواز همه پاكیها به آسمان…

التماس دعا 

.

.

.

 گرداوری : گروه فرهنگی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ