ایمان و وفا سایه ی بالای تو بود
ایثار علی (ع) نقش به سیمای تو بود

گرلب نزدی به آب دریا عباس(ع)
دریای ادب میان لبهای تو بود

تاسوعای حسینی بر عزاداران تسلیت باد

عکس تاسوعاشهادت حضرت ابوالفضل (1)

.

.

عکس تاسوعاشهادت حضرت ابوالفضل (1)

.

.

عکس تاسوعاشهادت حضرت ابوالفضل (1)

.

.عکس تاسوعاشهادت حضرت ابوالفضل (1)

.

.عکس تاسوعاشهادت حضرت ابوالفضل (1)

.

.عکس تاسوعاشهادت حضرت ابوالفضل (1)

.

.

عکس تاسوعاشهادت حضرت ابوالفضل (1) .

.

عکس تاسوعاشهادت حضرت ابوالفضل (1)

.

.عکس تاسوعاشهادت حضرت ابوالفضل (1)

.

.عکس تاسوعاشهادت حضرت ابوالفضل (1)

.

.

عکس تاسوعاشهادت حضرت ابوالفضل (1)

.

.عکس تاسوعاشهادت حضرت ابوالفضل (1)

.

..

عکس تاسوعاشهادت حضرت ابوالفضل (1)

.

.

.

 گرداوری : گروه فرهنگی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ