درخون می اید شهیدی بی سر
پیکرش اربٍ اربا شبیه اکبر

پیکر شهید حججی 1

.

گل پرپر السلام
گرفتار پر السلام
تن بی سر السلام

چه روضه های خونینی
که خوانده دشنه در گوشت
حسین فاطمه گیرد در آغوشت

SHAHID

.

سلام شهید بی سر سلام
خوش به حالت که اخر
گذشتی از سر

پاسخ هل من ناصر
به خون حنجر

اه سلام ای خونین گلو
به مادادی ابرو
چه ها میدیدی بگو

چگونه زندگی کردی
که مرگ تو حیاتت شد
دعای سرخ تو این سان اجابت شد

.

.

.

 گرداوری : گروه فرهنگی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ