میگویند : مرغیست به نام « آمـیــن » !

مرغی آسمانی ؛

مرغ آمین

در بلندترین نقطهٔ آسمان ،

آنجا که بخدا نزدیکتر است می پَـرَد !

و سخن می گوید !

او شنوا ترین موجود ِ جهان ِ هستی است !

هر چیز را که می شنود ،

دوبـاره ،

بنام فرد ِ گوینده ،

آنرا تکرار می کند ! و آمین می گوید !

این است که همهٔ آیین ها می گویند ؛

مراقب کلامت باش !

این است که می گویند ؛

تنها صداست که می ماند ! …

این است که می گویند ؛

دیگران را دعا کنید !

این است که اگر ؛

دیگرانی را نفرین کنیم ؛

روزی خود ِ ما !

دچار آن خواهیم بود !

مرغ آمین

مرغ آمین ؛

هر آنچه که بگوئـیـــم را ،

با اسم خود ِ ما ، جمع می کند !

و به خداوند اعلام می کند !

آنگاه در انتهای جمله ؛

آمـیــــــــن می گـــویـــد !!!

پس همیشه برای همه خیر و خوبی بخواهیم…

برایتان بهترینها رو آرزو دارم.

necklace3

.

  گرداوری اختصاصی: گروه سلامت وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !