همواره تجسم قیام است حسین (ع)
در سینه عاشقان پیام است حسین (ع)

در دفتر شعر ما ، ردیف است هنوز
دل چسب ترین شعر کلام است حسین (ع)

زیباترین تصاویر متحرک تقدیم به هواداران شبهای تنهایی …

.

%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%b1%da%a9-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-1

.

.%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%b1%da%a9-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-2

.

.

%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%b1%da%a9-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-3

.

.

%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%b1%da%a9-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-4

.

.

%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%b1%da%a9-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-5

.

.

%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%b1%da%a9-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-6

.

%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%b1%da%a9-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-7

.

.

%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%b1%da%a9-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-8

.

.

%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%b1%da%a9-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-9

.

.

%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%b1%da%a9-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-10

.

.

%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%b1%da%a9-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-11

.

.

%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-95

.

.

 گرداوری : گروه فرهنگی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !