يادمان باشد …

azaye-hosein.

اول نماز حسين،بعد عزای حسين

namaz-hosein.
اول شعور حسينی ، بعد شور حسينی

shoore-hoseini.

.
محرم و صفر زمان باليدن است نه فقط ناليدن

gerye-bara-hosein

بساطش آموزه است نه موزه.

.

yahosein

تمرين خوب نگريستن است نه فقط خوب گريستن🌍

.

.

 گرداوری اختصاصی: گروه فرهنگی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !