هرچه می گویند این دنیا به غیر از خواب نیستر

بامادر وب سایت شبهای تنهایی همراه باشید.

 

 

.

.

عکس های فلسفی1

.

.

.

.

.

هرچه می گویند این دنیا به غیر از خواب نیست

ای عجل ..مهمان نوازی کن که دیگر تاب نیست

بین ماهی های اقیانوسو ماهی های تنگ

هیچ فرقی نیست وقتی چاره ای جز آب نیست

ما رعیب هاکجا…محصول باغستان کجا؟

روستای سیب های سرخ بی ارباب نیست

ای پلنگ از کوه بالا رفتنت بیهوده است

از کمین بیرون مزن امشب شب مهتاب نیست

در نماز شهر میخوانی و می رقصی دریغ

جای این دیوانه بازی ها گوشه ی محراب نیست

گرد بادی تویک عمر سرگردان چیست؟

گوهری مانندمرگ آنقدرهم نایاب نیست.

.

.

.

.

.

عکس های فلسفی2

.

.

.

.

.

خبرنامه

سپـاس از حضور گرمتـان

منتظر نظراتـ شما هستیـم