این روزهــــــا”هرزگـے

مختص بــــه ” تَــــــن فُــــــــــــروشـے “نیســـــت رَبطــــــــــــے بِــــــــه جنسیت هَـــــــــــم نَدارد……..!

harzeh1

هَمین کِــــــــه از اعتِماد یِــــــــک نَفَــــــــر سوء استِفاده کنـے “هـــــــــــــــــــرزه ا ـے

bishaz had

هَمین کِــــــــه دَر رابطه بود ـے وَ بِه دیگَری چشـــــــــــم داشتـــــــــےهـــــــــــــــــــرزه ا ـے

khianat 95

هَمین کِــــــــه بِــــــــه دروغ بِگویـــــــــــــــــے “دوستَـــــــــــــــت دارمهـــــــــــــــــــرزه ا ـے

DOS DASHTAN ALAKI

هَمین کِــــــــه رفاقَتَــــــــت بِخاطــــــــر مَنفَعتَت باشَــــــــد “ هـــــــــــــــــــرزه ا ـے  “

.

.

.

manba گرد آوری: تیم رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !