زتو اگر دلگیری لحظه ای چشم ببند اندکی

اشک بریز   و بخوان نام مرا…

عکس فلسفی1

تو اگر دلگیری لندحظه ایچشم بب

اندکی اشک بریز و بخوان نام مرا

به تو من نزدیکم 

نام من یزدان است 

لقبم ایزد پاک

تو مرا زمزمه کن….

خواهم  آمد سویت 

بی صدایادم کن 

یا که فریادم کن 

که منم منتظر فریادم …..

عکس فلسفی2

.

.

.

.

خبرنامه

سپـاس از حضور گرمتـان

منتظر نظراتـ شما هستیـم