هیچ چیزی مهم نیست فقط امروزت مهم است …

عکس1

تاریخ تولدت مهم نیست تاریخ

تبلورت مهم است …

اهل کجا بودنت مهم نیست …

اهل و بجا بودنت مهم است …

منطقه ی زندگیت مهم نیست

منطق زندگیت مهم است …

و در گذشته

زندگیت مهم نیست

امروزت مهم است که چه گذشته ای

برای فردایت میسازی …

عارفانه2

.

.

.

.

manba اختصاصی : گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !