به سلامتی کسی که اونقدر به يادشيم که اگه به یاد خدا بودیم نصف بهشت مال ما بود.

salamati khoda.

.

.

.

به سلامتــــــــــی پســـــــری کـــــــه ازش پرسیــــــــدن چـــــــــرا ناراحتـــــــی گفت: عشقـــــــم عاشــــــــق یکـــــــی دیگــــــــه شـــــــد هیچــــــــی نگفتــــــم اخــــــه چـــــــــرا تاریخــــــــه عروسیشـــــــــــو تــــــــو روز تولــــــــــــد مـــــــــن گــــــــــرفت…

.

.

.

.

.

اینَم بآشہ سَلآمَتے ⇦پِسَرا⇨

٭دختر٭وقتى ٭ناراحته ٭ميره ٭بغل ٭باباش

✘✘✘٭ولى ٭پسر

٭ميره ٭خيابون ٭واسه ٭خراب ٭کردن ٭ريه ٭هاش
‌‍ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.
.
.

.

.

.

♥ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ♥♚ﭘﺴﺮﯼ♚
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ •●ﺭﻣﺰ ﮔﻮﺷﯿﺘﻮ •●☜ﻣﯿﺪﻭﻧﻪ ﺑﺎﺯﻡ
ﻭﺍﺳﻪ •●ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻮ •●♔ﺍﺭﺯﺵ ﻗﺎﺋﻠﻪ . . .♔
.

.

.

.

.

.

♥ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ♥♚ ﭘﺴﺮﯼ ♚
ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﺩ ﭘﯿﺸﺖ ☆ﮔﻮﺷﯿﺸﻮ ☆ﺭﻭﯼ
•●•ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ•●• ﻧﻤﯽ ﺫﺍﺭﻩ . . .

.

.

.

.

♥ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ♥♚ﭘﺴﺮﯼ♚
ﮐﻪ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﮕﻪ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ♔ﺁﺭﺍﯾﺶ♔ ﮐﺮﺩﻥ
✔ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺗﺮﯼ✔ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ☜ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﻫﺎﺵ
ﻣﯿﺮﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ●• ﭼﺸﺎﺵ •●ﺳﻤﺖ
✘✘ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ ﺑﺰﮎ ﮐﺮﺩﻩ ﻧﻤﯿﺮﻩ✘✘

.

.

.

.

.

.
•●♥ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ♥●•
♚✔ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻋﺸﻖ
ﺭو نگه ﻣﯿﺪﺍﺭﻥ✔♚
.
.

.

.

.

salamati khodam

.

.

سلامتی خودمون . . .
که چه توی “پــلکـ” زدنامون . . .
چه توی “پــیکـ” زدنامون . .
.یــاد آدمایی هستیم که “بــَــد” کردن باهامون
سلامتی اونی که تو دلم درخشیـــــــــــــــــــــــــــــــد …

ولی دیگه دوسش ندارم ببخشیـــــــــد.
.
.
.

.

.

.

.

✍سـٍٍٍـٍٍٍٍـٍٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍـٍٍٍٍـٍٍٍـٍلامتي اۅنـٍٍٍـٍٍٍٍـٍٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍـٍٍٍٍـٍٍٍـٍي ڪ یہ عُمـٍٍٍـٍٍٍٍـٍٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍـٍٍٍٍـٍٍٍـٍری داد زَد
✍ڪسـٍٍٍـٍٍٍٍـٍٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍـٍٍٍٍـٍٍٍـٍي نشنیـٍٍٍـٍٍٍٍـٍٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍـٍٍٍٍـٍٍٍـٍد اۅنـٍٍٍـٍٍٍٍـٍٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍـٍٍٍٍـٍٍٍـٍم خـٍٍٍـٍٍٍٍـٍٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍودشٍٍٍـٍۅ دار زَد ‌
🚬🚬🚬🚬🚬🚬🚬🚬🚬🚬
.
.
.

.

.

.

.

◥سلامتی رُبّانِ مشکیِ گوشه عَکسم◤

رَگِ پارَم و تیغِ تو دستم

.

.

.

.

.

سلامتی گُلای رو سَنگِ قبرم

دستای زخمی و سَردم✌

.

.

.

.

.

سلامتی صدای گَرمِ مَدّاح

♪گریه و ناله و آه♪

.

.

.

.

.

سلامتی مُرده خوریِ مِلَّت

اَشکایی که هست با مِنَّت

.

.

.

.

.

سلامتی عَذاب وُجدانِ عشقم

خوندن نامه ای که واسش نوشتم
.

.

.

.

.

.

سلامتی رِفیقای با مرامَم

اَشکِ روی گونه های مامانم

.

.

.

.

.

↩ سلامتی اون روز
خدایابریدم توھم نفسموببر خلاص..
.
.

.

.

.

.

به سلامتی کسی که آرزوی داشتنش واسه منه و وصالش واسه رقیب من
.
.

.

manba گرداوری : گروه رسانه ای وب سایت  بزرگ  شبهاے  تنهایے 

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !