حالا می فهمم چرا معلم مان می گفت:
همیشه اجازه بگیرید!

می گویند: عده ای در مدینه
در خانه ای را که جبرئیل و عزرائیل بدون اجازه وارد آن نمی شدند؛

شکسته آتش زده و وارد آن شده اند!
از آن ماجرا خبر دارید؟!…

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 گروه فرهنگی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانــــــــ