⇦دخـﺘـــﺮ⇨ ﻧﯿــــﺎﺯﯼ ﺑـــﻪ ﻟَـﺒــــﺎﯼ ﻭَﺭَﻡ ﮐــﺮﺩﻩ نـــداره !

⇦ﭘﺴــــﺮ⇨ ﻧﯿــــﺎﺯﯼ ﺑـــه ﺗَــــﻪ ﺭﯾـــﺶ ﻧـــﺪﺍﺭﻩ !

SHETOON

⇦دخـﺘـــﺮ⇨ ﻧﯿــــﺎﺯﯼ ﺑـــﻪ ﻟَـﺒــــﺎﯼ ﻭَﺭَﻡ ﮐــﺮﺩﻩ نـــداره !

نيــــازﯼ بـــه ﺩﻣـــﺎﻍِ ﺳَـﺮﺑـــﺎﻟـــا ﻧـــداره !

♥ﻫَـﻤـﯿـﻨــﮑــــﻪ ﻗَــﻠــبِــــﺶ بــاهــات ﺻـــﺎﻑ ﺑـاﺷـــﻪ ﮐــافـيـــه

AMNIYAT

⇦ﭘﺴــــﺮ⇨ ﻧﯿــــﺎﺯﯼ ﺑـــه ﺗَــــﻪ ﺭﯾـــﺶﻧـــﺪﺍﺭﻩ !

ﻧﯿــــﺎﺯﯼ ﺑـــﻪ ﺩُﻭﺭ ﺑـــﺎﺯﻭﯼِ ﺿَـﺨـﯿــــﻢ ﻧـــﺪﺍﺭﻩ !

♥ﻫَـﻤـﯿـﻨــﮑــــﻪ ﺍِﺣـﺴـــﺎﺱِ ﺍﻣـﻨـﯿَـــﺖ ﮐُــﻨـــﯽ باهاش ﮐــﺎﻓـﯿــه

manba منبع : گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !