💪💪تقدیم با افتخار به همه دهه شصتیا💪💪💪

10 shast

من 1دهه شصتی اَمو بخودم افتخار میکنم

میپرسی چرا؟پس گوش کن:👂👂👂

ما تنها گُلی ک میزدیمو چِت میشدیم

گُل کوچیک بود نه گـــــــــــُــــــــــــــل بارول!

تنها فازی ک داشتیم فاز برق بود

نه فازِمواد!

mavad

تنها شیشه ای ک میزدیم شیشه همسایه بود

اونم میشکوندیم،نمیکشیدیم!

shishe

تنها چیزیکه باش توپ میشدیم

توپ پلاستیکی بود نه توپِ زروَرق!

تنها تجاوزی ک داشتیم تجاوز ب باغ همسایه بود

نه دختره همسایه!

TAJAVOZ

تنها خِفتی ک کردیم خِفت غریبه تو محلمون بود

اونم نه واس پولو گوشیش واس نگاه چَپش به ناموس محلمون!

تنها شوخی ک داشتیم شوخی با خودمون بود نه ناموسمون!

تنها عشقمون دختره معصوم کوچه بغلی بود،

نه چنتا دختر ساده!

تنها سکسی ک داشتیم سکس واسه شنا بود

نه سکس با دخترا!

تنها لاشی ک میشناختیم لاشه مرده حیوون بود

نه همنوعی ک باهاش بهم زدیم!

تنها ترسمون ترس از پدر بود اونم به احترامش

نه دیدن سیگارمون!!

ما لایکامونو باحرف میزدیمو بیلاخمونو باشصت،

نه بیلاخمونو بالایکو حرفمونو با پُست!

ما،ما بودیم،خوده خودمون واقعیه واقعی

ما،من نبودیمو 1آدمِ مَجازی!!

manba منبع: گروه رسانه ای  وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !