تنهایے یعنے دیگه با صدای اون اسمت رو نمیشنوی…

تنهایے یعنے دیگه خیال گرفتن دستاشو باید از ذهنت پاک کنے…

تنهایے یعنے به امید همراهیش زندگے نکنے…

alone4

تنهایے یعنے تنهایے…

یعنے تاوان دلبستن…

alone1

تنهایے یعنے جرم عاشق شدن...

تنهایے یعنے شکستن…

alone2

تنهایے یعنے صدای بغض هات رو فقط بالشت شنیدن…

تنهایے یعنے چیزی که ما خواستیم اما قسمت نخواست…

تنهایے یعنے من بدون او…

alone3

manba گردآوری: اختصاصی : گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !