کسی که رنگ پریدگی خزان را ادراک کرده
باشد به نیرنگ گل های رنگ رنگ دل نخواهد بست
به نامردانی چون تو دیگر دل نخواهم بست

.

.

 متن ها و اسمس های کوتاه نامردی و نارفیقی جدید  

.

.

همه از مرگ می ترسن ما از رفیق نامرد

.

.

 متن ها و اسمس های کوتاه نامردی و نارفیقی جدید  

.

.

بهت نمی گم آدم بی معرفتی هستی چون بی معرفت ها که آدم نیستند !

.

.

 متن ها و اسمس های کوتاه نامردی و نارفیقی جدید  

.

.

رفیق بی معرفت ؛ مثل پنجره ی رو به دیوار میمونه . . .
چطوری پنجره ؟

.

.

 متن ها و اسمس های کوتاه نامردی و نارفیقی جدید  

.

.

به لطف بی معرفتی دوستان فهمیدم معرفت گنجینه ای است که اگه انسان نداشته باشه انگارهیچ چیز ندارد !

.

.

 متن ها و اسمس های کوتاه نامردی و نارفیقی جدید  

.

.

آقا قبول..
شما با کلاسی،همش لباس های مارکدار میپوشی…
اما اینو بدون گاوم پوستش چرم خالصه…
ذات آدم مهمه

.

.

.

.

خدایا ! من را در برابر بعضی از دوستانم محافظت کن
خودم از عهده تمام دشمنانم بر میآیم .

.

.

 متن ها و اسمس های کوتاه نامردی و نارفیقی جدید  

.

.

اگر شیری درنده در برابرت باشد
هتر از آن است که سگی خائن پشت سرت باشد . . .

.

.

 متن ها و اسمس های کوتاه نامردی و نارفیقی جدید  

.

.

به خدا بگو زمستانش سرد نیست تکرار نکند فصل هایش را ! من در تابستانش هم از بی وفایی دندان به دندان سائیده ام

.

.

 متن ها و اسمس های کوتاه نامردی و نارفیقی جدید  

.

.

قلب من به تیغ کسانی زخم برداشت که از آنها انتظار “محبت” داشتم نه “فراموشی”

.

.

 متن ها و اسمس های کوتاه نامردی و نارفیقی جدید  

.

.

به بعضی ها هم باید با متانت خاصی گفت : لطفا یه دهن برامون خفه شو

.

.

 متن ها و اسمس های کوتاه نامردی و نارفیقی جدید  

.

.

یک تلنگر هم کافی بود برای اینکه بشکنم

به هر حال ممنون از مشتت

.

.

 متن ها و اسمس های کوتاه نامردی و نارفیقی جدید  

.

.

گمان کردم که با من همدل و همراه و همدردی

به مردی با تو پیوستم ندانستم که نامردی

.

.

 متن ها و اسمس های کوتاه نامردی و نارفیقی جدید  

.

.

 گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ