شکلک-متن.shabhayetanhayi (29) اسفند که عاشق شوی شکلک-متن.shabhayetanhayi (29)

سـال را با بـوسه تحویــل می کنی

حتــــــی اگـــر

سال نــــــو ،

نیمه شبـــــــ از راه برســد

.
شاید تلفنتـــــــ

عاشقــــــــانه تر از همیشـه زنگــــــ بزند

کسی با یکـــ سلام

قبـل از سپیدهء سـال بعـد

دیوانه اتــــــ کند

.

love

شکلک-متن.shabhayetanhayi (29)اسفند که عاشق شویشکلک-متن.shabhayetanhayi (29)

تمـام دروغ هـا را بـاور می کنـی

و دلتــــ غنج می زنـد…

.
می دانم که در روزهای آخــر سال

دسته کلیدتــــ را گـم می کنی

گوشی ات را جـا می گذاری

و احساس می کنی کـه کسی

با لحــن عاشقـــــانه من

صدایتـــــــ می زند.

.
شکلک-متن.shabhayetanhayi (29)و تــــــو عاشقـــــم بـودیشکلک-متن.shabhayetanhayi (29)

شکلک-متن.shabhayetanhayi (29)در اسفندی که هرگــــــزشکلک-متن.shabhayetanhayi (29)

شکلک-متن.shabhayetanhayi (29)از تقویمتـــــــــ پاکـــــــ نمی شود.شکلک-متن.shabhayetanhayi (29)

.

liner (4)

manba گرد آوری: وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

سپـاس از حضور گرمتـان

منتظر نظراتـ شما هستیـم