liner (4)

SAD GIRL (1)

liner (4)

.

این روزها فقط مےگذرند؛

تمام نمےشوند!

.

liner (4)

.

من خوبم !

خسته نیستم !

فقط گاهی دستم به زندگی نمی رود . . .

.

liner (4)

.

خوش به حالت آسمان ، بغضت که می شکند همه خوشحال میشوند

بغض من که می شکند همه می گویند : چته باز ؟!!!

.

liner (4)

SAD GIRL (3)

liner (4)

.

گاهی دلت از سن و سالت می گیرد میخواهی کودکــــ باشی

کودکی به هر بهانه ای به آغوش غمخواری پناه می برد

و آسوده اشکــــــ می ریزد

بزرگ که باشی باید بغض های زیادی را بی صدا دفـن کنی…

.

liner (4)


manbaگردآوری اختصاصی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

سپــاس از حضور سبـزتـان

منتظر نظراتـــــــ زیبای شما عزیزان هستیـم