می‌پرسند مجرد یا متأهل؟

می‌گویم متعهد!

چون تجربه نشون داده

نه مجرد بودن نشونه تعلق خاطر نداشتن به کسیه

و

نه متأهل بودن نشونه تعهد و وفاداری!

همه ی قراردادها را که روی کاغذ های بی جان نمی نویسند.

بعضی از عهدها را روی قلب هایمان می نویسیم.

حواسمان به این عهدهای غیر کاغذی باشد

شکستنشان یک ادم را میشکند….

.

manba گردآوری وبسایت بزرگ شبهای تنهایی

خبرنامه

سپاس از حضور گرمتون

منتظر نظرات زیبای شما عزیزان هستیم