.

‎اگه تو روز ولنتاین ‏Bf‏ یا ‏Gf‏ نداری ناراحتــــ نباش…

.
خیلی ها تو روز “مادر”، مــــادر

.
و…

.
خیلی ها تو روز “پدر”، پــــــدر ندارند…

پس الکی خودتــو سرکـار نذار با این چرتــو پرتــا

.

عشــــق یعنی نفـس مـادر یعنی پینـه دستـــــ پـدر

.

و تمام …

.

.

 گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانــــــــ