liner (2)

ﺗـــــــــﻮﯼ ﺯِﻧـــــــﺪِﮔﯽ ﻫـَـﺮ ﺁﺩَﻣـــﯽ ﯾــِﻪ ﻧَﻔَـــــﺮ ﻫَﺴــﺖ ﮐــِــﻪ …

ﻫﯿﭽـــﻮَﻗــــﺖ ! ! !

ﻫﯿﭽـــﻮَﻗــــﺖ ! ! !

ﻫﯿﭽـــﻮَﻗــــﺖ ! ! !

ﻓَﺮﺍﻣــــــــﻮﺵ ﻧِﻤﯿﺸـِــــه …

ﯾــــِـﻪ ﻧَﻔــَـﺮ ﮐِـــﻪ ﺍَﺯ ﻫَﻤِــﻪ ﯼِ ﺩُﻧﯿــــﺎ ﺑﯿﺸﺘـَـــﺮ ﺩﻭﺳﺘـِــﺶ ﺩﺍﺭﯼ …

یــِـــﻪ ﻣُﺨﺎﻃــَــﺐِ ﺧــــــﺎﺹ ﮐــِــــﻪ ﻫَﺮ ﭼِﻘَــــﺪﺭ ﻫــَـــــﻢ

ﺑـــــُـﺰُﺭﮒ ﺑـــــــﺎﺷـــﯽ ﺩَﺭ ﻣُﻘــــﺎﺑــِــــﻞ ﺍﻭﻥ ﺧُﻮﺩِﺗــــﻮ ﮐﻮﭼــــﯿﮏ ﻣﯿــــﺪﻭنی …

يِكى كِه بودَنِش جُبرانِ هَمِه ” نَبودَناىِ ” دُنياست …

اونيكِه فَقَط يِه لَحظِه … يِه ثانيِه … يِه نَفَس اَز عَطرِش ، دیوونت می کنه …

.

.

i love you.

.

.

به ســــلامتی اون پـــسری کــه وقــتی تـــو خـــیابون نـــگاهش به یه دختر

نــــاز و خوشگــــل میفته سرشــــو میندازه پایین و زیر لـــب میـــگه اگـــه

آخرشــــم باشــــی انگـــشت کوچیکه ی عشــــقــــم هم نیــــستی

.

.

i love you 2

.

.

liner (2)

 

خبرنامه

سپــــاس از حضور گرمتــــان

منتظر نظراتـــــــ زیبای شما هستیــم