liner (2)

21برای تویی که تنهایی هایم پر از یاد توست…21

 

21برای تویی که قلبم منزلگه عـــشـــق توست …21

 

21برای تویی که احساسم از آن وجود نازنین توست …21

 

21برای تویی که تمام هستی ام در عشق تو غرق شد…21

 

21برای تویی که مرا مجذوب قلب ناز و احساس پاک خود کردی…21

 

21برای تویی که هر لحظه دوری ات برایم مثل یک قرن است…21

 

21برای تویی که قلبت پـاک است …21

 

21برای تویی که عـشقت معنای بودنم است…21

 

21برای تویی که آرزوهایت آرزويم است…21

liner (2)

love (2)

liner (2)

 

21برای تــو می نویسم :21

21برای تویی که قلبت پاک است ،21

21برای تویی که تنهایی ام پر از یاد توست ،21

21برای تویی که قلبم منزلگاه عشق توست ،21

21برای تویی که عشقت معنای بودنم است …21

 

liner (2)

love (1)

liner (2)

.

21عــاشقــانـه هــایـم21

21تـــمـامـی نــدارنــد !21

21وقــتـی تـــــــــــو …21

21بــــــــــــــهـتـریـن21

21“اتــــــفـاق” زنــدگـی ام هستی …21

21یازدهمین ماهگرد عشقمان مبارکـــ21

 .

liner (2)

 

خبرنامه

سپــــاس از حضور گرمتــــان

منتظر نظراتـــــــ زیبای شما هستیــم