liner (24)

.

دلی را نشکن شاید خانه ی خـدا باشد

.

کسـی را تحقیـر نکن شاید محبوبـــ خـدا باشد

.

از کمکی دریغ نکن شایـد کلیـد بهشت باشد

.

سر نمــاز اول وقتـــ حاضــر شو

.

شاید آخرین دیدار تــو با خــدا در زمین باشد !

.

liner (24)

prayer

liner (24)

.

باید ای دل اندکی بهتـر شویم

.

یا نه اصلا آدمی دیگـر شویم

.

از همین امروز هنگام نمـاز

.

با خدا قدری صمیمی تـر شویم

 

liner (24)

خبرنامه

سپـاس از حضور گرمتـان

منتظر نظراتـ شما هستیـم