آنقــــدر زمین خورده ام که بدانـم برای برخاستن …

نه دستـی از بـرون …

که همتـی از درون لازم استـــــــ  ……

حالا امــا

نمی خواهـم برخیزم

در سیاهی این شبـــــ بی ماه

می خواهــــــم اندکی بیاسایـم

فـردا فـردا برمی خیـزم

وقتی که فهمیده باشم چـــــرا زمین خورده ام

.

sad girl

خیالـی نیستــــ ، دیگر دردهایم را نمی گویـم

به روی دردهای کهنه ام تشدیـّـــد بگذارید . . .

www.shabhayetanhayi.ir (8)

خبرنامه

سپـــاس از حضور گرمتـــان

منتظر نظراتـــــــ ارزشمند شما هستـیم