liner (2)

زن یعنی

.
لبخند در هجـــوم گریه ها

آرامش وقتــــ بی قراری های مدام

.
عاشقانه ای هنگام غروبـــــ ، وسط میدان جنگ

زن یعنـــی

تفسیر جمله ی دوستت دارم

یعنی

خدا هم زیباستــــــ ، عجب نقاشی خوبی است

یعنی

فلسفه ی آفرینش یکــــ آغوش

خود ِ زندگی

liner (2)

.

woman (2)
liner (2)

زن یعنی

زن یعنی عشق

زن یعنی نـاز … مرد یعنی نیــاز …

مرد یعنی غرور، زن یعنی شکست غرور …

مرد یعنی باید ، زن یعنی شاید

liner (2)

مرد یعنی بودن ، زن یعنی فنا

مرد یعنی دیدن ، زن یعنی چشم فرو بستن …

مرد یعنی دم، زن یعنی باز دم…

مرد یعنی منطق ،زن یعنی احساس

مرد یعنی حکومت ،زن یعنی اطاعت

مرد یعنی سخاوت ،زن یعنی صداقت…

مرد یعنی رهایی،زن یعنی تسلیم

liner (2)

مرد یعنی شرافت،زن یعنی نجابت…

مرد یعنی خشونت ،زن یعنی لطافتـــ ـ…

مرد یعنی غیرت ، زن یعنی عزت …

مرد یعنی من،زن یعنی ما…

مرد یعنی صلابت،زن یعنی قداست …

liner (2)

مرد یعنی پیمودن ، زن یعنی صبوری

مرد یعنی اکنون،زن یعنی فردا…

مرد یعنی ساختن ،زن یعنی سوختن

مرد یعنی دلدار ،زن یعنی دلداده…

مرد یعنی خواستن ،زن یعنی کاستن …

مرد یعنی ربودن،زن یعنی کشش

liner (2)

مرد یعنی بیارام ،زن یعنی بیاسای…

مرد یعنی یک جرعه هوس، زن یعنی جام لبریز نفس…

مرد یعنی سالار ، زن یعنی ره سپرده به دامان یار…

مرد یعنی نیمی از وجود ، زن یعنی نیمه دیگر …

و اما با اینهمه معانی بی انتهای دشتــ آشنایی 

liner (2)

مرد یعنی انسان یعنی دریای احساس یعنی دوست داشتن جاودانه

یعنی تکیه گاه وجود یعنی آرامترین خلقت …

و زن یعنی آرامگاه خلقت یعنی از سر تا پای ایثار

و مرد یعنی واژه ی غیرت و مردانگی یعنی هستن ..شدن و گشتن

و زن یعنی مهر و وفای بی کرانه یعنی انس و صفای خالصانه

یعنی امید بخش روزهای آینده یعنی همراه و همدم تنهایی ها و غربتـــ

liner (2)

.

woman (1)

.

liner (2)

و همسفر راه پر رمز و راز زندگی و

و مرد یعنی تنها یک واژه و آنهم مرد …

و زن یعنی تنها یک واژه و آنهم

♥عــشــق

liner (2)

خبرنامه

سپاســـــــ از حضـور سبزتـــــان

منتظر نظراتـ زیبای شما هستیم