دلم چتر می خواست و یکـــ روز بارانـے که تو چتر را بگیرے و مـن دستـانت را

باران مـرا یاد چتر مــے اندازد و چتر مرا یاد قرارمان

قرارمان که یادت هست ؟

اینکه آغوشت را چتـر کنـے تا چشمهایم بیش ازین خیس نشوند ؟؟؟!

:cloudy: :rain:  :thunder:  :umbrella: 

 

و باز باران با ترانه

 باران بوے تــــو را مــے بارد …

عطـــــر عشق مــے پراکند …

:cloudy: :rain:  :thunder:  :umbrella: 

دل من کلبه بارانـــے است

و تو آن باران بـــے اجازه اے که ناگهان در احساس من چکه مـــے کنــے …

وقتــے به هواے دیدنت قلبــــــ ابرها هم تند تند مـــے تپد …

:cloudy: :rain:  :thunder:  :umbrella: 

زنانگــــے یعنــے

من ناز کنم

تو نازکشـــے

من عشوه کنم

تو دیوانه شوے

من بـــــــــــارانـــے شوم

تو چتر…

:cloudy: :rain:  :thunder:  :umbrella: 

rain (1)

:cloudy: :rain:  :thunder:  :umbrella: 

یاد تو مثل چیزی شبیه یک قطره باران بر لب هاے خشک و ترک خورد ام لیز میخورد

حال که بــــاران مـــے بارد می آیم درون کوچه امید

و از ترکیب دستانم برایت چتر میسازم

 مبادا قطره اے باران بیازارد نگاه مهربانت را

:cloudy: :rain:  :thunder:  :umbrella: 

rain (2)

:cloudy: :rain:  :thunder:  :umbrella: 

 Rain Rain Rain Rain Rain

manba گرد آوری: وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

منتظر نظرات زیبای شما عزیزان هستیم.