آقاجان،

شب جمعه كه مي شود بعد از نماز شب به خدا التماس مي كنم

كه امروز و اين روز جمعه پايان اين انتظار باشد،

emam_zaman_Www.Shabhayetanhayi.ir

آقاجان

نه آنكه بينديشي كه از انتظار آمدنت خسته شده باشم، نه مولا جان

انتظار كشيدن براي آمدن شما شيرين تر از آن است كه خستگي در آن راهي يابد،

اما شيريني ديدار شما را هيچ چيز ياراي مقايسه نيست.

اما اي يوسف زهرا،

غروب اين جمعه ها كه گذشت باز با زيارت آل ياسين بايد انتظار جمعه ي ديگر را بكشم.

اللهم عجل فرجک 

manba منبع: گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

emam_zaman_Www.Shabhayetanhayi.ir

خبرنامه